Skocz do zawartościRegulamin

I. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej jako „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej jako „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.precyl.com (dalej jako „Serwis”).


Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej jako „Administrator”) przetwarzanych z związku z korzystaniem z Usług w ramach Serwisu jest Usługodawca.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.


II. Zasady świadczenia Usług oraz wymagania techniczne


Dostęp do ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu. W przypadku Użytkowników odwiedzających Serwis, którzy nie dokonali rejestracji w ramach Serwisu, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Za pośrednictwem Serwisu, po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom nawiązywania kontaktu i wymiany informacji z innymi Użytkownikami na forum Serwisu oraz samodzielnego zamieszczania lub korzystania z zmieszczonych materiałów (dalej jako „Materiały”), jak również umożliwieniu Użytkownikom korzystania z innych Usług na szczególnych zasadach podanych do wiadomości Użytkowników wraz z rozpoczęciem świadczenia danej Usługi.

Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługodawca zastrzega sobie jednakże prawo do obciążenia opłatą możliwości korzystania z Serwisu lub wybranych jego Usług, jak również do uzupełnienia Serwisu o nowe, odpłatne Usługi.

Korzystanie z Usług oferowanych w Serwisie oraz dokonanie rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie oraz związanie nimi każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: Mozilla Firefox, Internet Explorer;

b) strona internetowa optymalizowana jest w rozdzielczości 1024x768;

c) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Flash

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.


III. Rejestracja Użytkowników w Serwisie


Usługodawca informuje, że pełen dostęp do Usług Serwisu o których mowa w pkt 2.2 możliwy jest po zarejestrowaniu się Użytkownika w ramach Serwisu, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu.

Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika (dalej jako „Konto”), następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Zakończ rejestrację”.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych :

a) indywidualnej nazwy Użytkownika (nick) ;

b) hasła dostępu do Konta Użytkownika;

c) adresu e-mail Użytkownika.

Usługodawca może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne (dane opcjonalne – np. zainteresowania, województwo itd.) lub przymusowe (np: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne aby aktywować Konto Użytkownika oraz uzyskać dostęp do Usług o których mowa w pkt 2.2.

Dokonując rejestracji w sposób opisany powyżej, Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz wiadomości marketingowych od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących.

Użytkownik zobowiązany jest do:

a) podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;

b) aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika;

c) zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za wybór swojego nick’a oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich z związku z wyborem nick’a. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.

Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Usługodawca może żądać od Użytkowników zmiany hasła lub innych danych wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu.


IV. Ogólne zasady korzystania z Serwisu


Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. W przypadku gdy znajdujące zastosowanie regulacje zakazują lub nakładają ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, Użytkownicy zobowiązani są im się podporządkować.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt 4.2 lit. a) – c), Usługodawca może niezwłocznie zablokować jego Konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnego nick’a i hasła. W każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania nick’a i/lub hasła, jak również w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, w sposób określony w pkt 8.1.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, że żaden Materiał przesłany lub zamieszczony przez niego w Serwisie jak również żadne inne działania ani wysłana przez niego wiadomość, w tym m.in. w ramach forum Serwisu, nie będzie:

a) stanowić naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych jakiegokolwiek podmiotu;

b) naruszać przepisów obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów lub zawierać treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Usługodawcę jest nielegalne;

c) nosić znamiona działań obraźliwych, promować lub zachęcać do działań przestępczych, naruszać przyjęte normy obyczajowe, nawoływać do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażać uczucia religijne lub kwestionujących bezwyznaniowość, zawierać treści pornograficznych, niewiarygodnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd, propagować idei nazizmu, komunizmu, apartheidu lub kwestionować prawdę historyczną.


V. Polityka prywatności


Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Administratora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkowników określone w pkt 3.3 lit. a) – c) (dane obligatoryjne). Użytkownik Serwisu może powierzyć Administratorowi do przetwarzania również dane opcjonalne. Dane te będą przez Administratora przetwarzane w zakresie ich prezentacji w Serwisie.

Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora innych swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu zmiany lub usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.

Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają:

a) zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny nick i hasło do Konta. Użytkownik Serwisu może przed podjęciem korzystania z Serwisu jak również w jego trakcie zadecydować o usunięciu z Serwisu danych o nick’u i haśle do Konta wykorzystując w tym celu opcję "Zapamiętaj logowanie" udostępnianą przy logowaniu się do Serwisu. W przypadku dezaktywowania tej opcji dane o nick’u i haśle do Konta zostaną automatycznie usunięte z Serwisu z chwilą zamknięcia przeglądarki.

b) gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu. Dane te są przechowywane w Serwisie przez okres ok. 1 roku.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w Serwisie przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt 8.1.


VI. Odpowiedzialność Usługodawcy


Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

Usługodawca udostępnia Serwis w celu zamieszczania przez Użytkowników własnych materiałów i z nich korzystania, nie zapoznaje się jednakże z treścią tych materiałów ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem.

Użytkownik Serwisu odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez osobę korzystającą lub używane przez nią w korzystaniu z Serwisu urządzenie.

Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych innych niż Usługodawca, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a Użytkownik zamieszczając Materiały potwierdza, że są one przedmiotem przysługujących mu praw wyłącznych lub tez uzyskał zgodę na korzystanie z praw do tych Materiałów od osób, którym prawa takie przysługują.

Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron Internetowych Serwisu, jak również bezbłędnego ich funkcjonowania.

Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;

b) treść Materiałów jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;

c) przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w stosunku do których nie przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne bądź prawa do wizerunków osób figurujących w tych Materiałach lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej;

d) szkody spowodowane treścią Materiałów jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników;

e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – z związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich;

f) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;

g) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

h) przypadkowe lub omyłkowe usunięcie treści Materiałów lub jakiekolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika;

i) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


VII. Zakończenie korzystania z Serwisu


7.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.

7.2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) prześle lub zamieści w Serwisie Materiał lub/i jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
d) naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu, określone w pkt 4.2;
e) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli ten nie korzystał w niego przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty ostatniego logowania w Serwisie. Usługodawcy będzie przysługiwało prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika w przypadku braku wymaganej przez niego akceptacji zmian Regulaminu.

7.4. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.


VIII. Postępowanie reklamacyjne


Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej precyl.com@gmail.com lub korespondencyjnie bezpośrednio na adres usługodawcy
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nick składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej , o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.

Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.


IX. Postanowienia końcowe


Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczana na jednej ze stron Serwisu. W takim przypadku, powiadomienie o fakcie dokonania zmian w Regulaminie, nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu zacznie obowiązywać z upływem 7 dni licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie, lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli zmiany miałaby dotyczyć postanowień niniejszego Regulaminu odnoszących się do odpłatności korzystania z Serwisu.

Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkowników znajduje zastosowanie prawo polskie.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.


Administracja zbiera dane osobowe w celach marketingowych, dane te będą udostępniane w celach marketingowych podmiotom trzecim powiązanym kapitałowo lub osobowo z administratorem